کاربردهای ازمایشگاه خاک

یکی از پرکاربردترین آزمایشگاه ها در زمینه مکانیک خاک آزمایشگاه خاک می باشد .مکانی است که در آن رفتار خاک در شرایط مختلف مورد بررسی دقیق علمی قرار می گیرد. در در یک آزمایشگاه خاک از دو فاکتور آزمایش و تجربه کمک می گیرند تا به نتایج دقیق از هدف از آزمایش مربوطه برسند .