آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه خاک شناسی محلی است که بصورت آکادمیک و علمی آزمایش های شیمیایی و مکانیکی خاک را در آن در جهت های مختلف انجام می دهند....