مکانیک خاک

مکانیک خاک در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی و یا ژئوتکنیک، تعیین مشخصات خاک و تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگی های خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. در کارهای عمرانی که غالبا با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم، لازم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده […]